Zamknij
0
Wybierz koszyk

W koszyku na Twoim koncie użytkownika są już produkty. Który koszyk chcesz wybrać?

Koszyk produktów - Gość Istniejący koszyk produktów

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych podczas kontaktu z nami

1. Uwagi ogólne

W niniejszej informacji o ochronie danych osobowych my, firma VEGA Grieshaber KG, (dalej „my”) informujemy o przetwarzaniu danych osobowych, które zostały nam przekazane w ramach nawiązania kontaktu lub transakcji biznesowej. 

„Dane osobowe“stanowią w rozumieniu niniejszej Informacji wszelkie dane odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, jak na przykład imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail.

2. Administrator w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO)

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach, Niemcy
Niemcy

E-mail info.de@vega.com

3. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem datenschutz@vega.com lub na adres pocztowy podany powyżej z dopiskiem „do rąk inspektora ochrony danych“.

4. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

(1) Zgodnie z właściwymi postanowieniami przepisów dot. ochrony danych osobowych przysługują Państwu w ramach warunków ustawowych w odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody ze skutkiem na przyszłość.

Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów realizacji tych praw.

(2) Ewentualne skargi w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować do właściwego organu nadzorczego.

5. Podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania danych

(1) Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego uprawnieni na podstawie przepisów prawa lub na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. 

(2) Podstawę prawną przetwarzania danych niezbędnych do realizacji umów stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust.1 zd.1 lit.c RODO. Przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich bez nadrzędnych interesów osób, których dotyczą dane, jest dozwolone zgodnie z art. 6 ust.1 zd.1 lit.f RODO. Poniżej wymieniono właściwe podstawy prawne dla poszczególnych przypadków wykorzystania danych.

(3) Dopuszczalność wykorzystania danych na podstawie udzielonej zgody wynika z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a oraz art. 7 RODO.

6. Przetwarzanie danych osobowych podczas nawiązywania kontaktu jako interesant lub klient

(1) Dane, których to dotyczy

Jeśli jesteś zainteresowany/-a naszymi produktami i kontaktujesz się z nami pisemnie, telefonicznie, mailowo lub osobiście, gromadzimy podane poniżej dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres firmy
 • Dane kontaktowe:
 • Stanowisko w firmie
 • Produkty i tematy, które Cię interesują
 • Wymagania dotyczące naszych produktów, które są dla Ciebie ważne

Celem przetwarzania tych danych jest przy tym poznanie Państwa wymagań w celu oferowania produktów i usług dostosowanych do Państwa potrzeb.

(2) Podstawę prawną wyżej wymienionego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO
6. (3) Nasze uzasadnione interesy polegają na pozyskiwaniu klientów i utrzymywaniu długoterminowych relacji biznesowych.

(4) Jeśli w wyniku takiego kontaktu prowadzone są negocjacje dotyczące zamówienia lub zawierane i realizowane są umowy, to wszelkie dane osobowe zebrane w wyniku kontaktu przetwarzamy w tych dalszych celach. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

(5) Ponadto użyjemy również adresu pocztowego Państwa firmy podanego podczas kontaktu z nami oraz nazwiska wskazanej osoby kontaktowej, aby przesłać Państwu za pośrednictwem poczty interesujące informacje o oferowanych przez nas produktach i usługach. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Zgodnie z przepisami prawa (§ 7 niemieckiej Ustawy o nieuczciwej konkurencji, niem. skr. UWG) taka reklama korespondencyjna nie wymaga wcześniejszej zgody. W każdej chwili mogą Państwo jednak sprzeciwić się przesyłce ze skutkiem na przyszłość (por. także § 13 ust. 2 niniejszej informacji o ochronie danych).

 

7. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie wewnętrznie i przekazujemy je innym firmom tylko wtedy, gdy zlecamy im wykonanie usługi, np. dostarczenie przesyłek pocztowych lub w ramach sprawdzania wiarygodności kredytowej w odniesieniu do zamówienia sprzedaży lub dostawy produktów.  

8. Wycofanie udzielonej zgody i sprzeciw wobec przetwarzania danych

(1) Po udzieleniu zgody na przetwarzanie swoich danych mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać ze skutkiem na przyszłość.

(2) Ponieważ przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o wymagane przepisami prawa wyważenie interesów (np. art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W każdej chwili można wnieść sprzeciw zwłaszcza wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby reklamy i analizy danych, ponadto przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia specjalnej usługi lub oferty, o którą Państwo proszą.

(3) Sprzeciw można zgłosić mailowo na adresinfo.de@vega.com lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w naszej stopce. Należy podać czego dotyczy sprzeciw.

9. Okres przetwarzania

Dane te są usuwane, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne w związku z podanym w każdym przypadku celem przetwarzania. Jeśli usunięcie jest sprzeczne z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania lub jeśli będziemy potrzebować danych w ramach dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi lub wypełnienia obowiązków prawnych, odpowiednio ograniczymy ich wykorzystanie.

VEGA Grieshaber KG
Stan: 07.06.2018 r.