Close
email public shopping_cart 0
Select shopping cart

There are already products in the shopping cart of your user account. Which shopping cart would you like to keep?

Ogólne Warunki Sprzedaży VEGA Polska sp. z o.o. z dnia 18.04.2023 r.


Ogólne Warunki Sprzedaży VEGA Polska sp. z o.o. z dnia 18.04.2023 r.


§ 1 

Definicje

Pojęcia używane w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:
1. VEGA” – VEGA Polska sp. z o.o.

2. Zamawiający” – podmiot Zamawiający Towar i/lub Usługę od VEGA lub składający Zapytanie Ofertowe.

3. OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

4. Umowa” – umowa sprzedaży Towaru i/lub o świadczenie Usługi zawarta między VEGA a Zamawiającym, zawierana na zasadach opisanych w niniejszym OWS. 
5. Towar” – nabywana na podstawie Umowy rzecz lub rzeczy ruchome.

6. Usługa” – nabywane na podstawie Umowy świadczenie niebędące dostarczeniem Towaru.

7. Dostawa” – dostarczenie Towaru lub Usługi do miejsca wskazanego i ustalonego w Umowie.

8. Dowód Dostawy” – dokument potwierdzający dostarczenie Towaru Zamawiającemu. 

9. Siła Wyższa” – niespodziewane zdarzenie, którego nie można przewidzieć, nad którym człowiek nie ma możliwości zapanowania i zapobieżenia, niezależne od działań VEGA oraz niemożliwe do uniknięcia przy zachowaniu należytej staranności, np. powódź, śnieżyca, huragan itp., a także strajk, korek drogowy, utrudnienia na rynku surowcowym i komponentów lub inne utrudnienia w komunikacji.

10. Zapytanie Ofertowe” – zapytanie o Dostawę Towaru i/ lub Usługi składane przez Zamawiającego.

11. Oferta” – sporządzone przez VEGA, niebędące ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oświadczenie w formie dokumentowej obejmujące informacje o proponowanych parametrach technicznych Towaru, cenie, ilości, warunkach Dostawy oraz pozostałych warunkach Umowy.

12. Zamówienie” – potwierdzenie przez Zamawiającego uzgodnionych w Ofercie bądź w trakcie dalszych negocjacji lub ustaleń warunków Umowy. 

13. Potwierdzenie Zamówienia” – potwierdzenie przez VEGA warunków Umowy. W wyniku złożenia Potwierdzenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy.

14. Reklamacja” – powiadomienie VEGA o istnieniu wady jakościowej lub ilościowej Towaru oraz realizacja uprawnień Zamawiającego w ramach gwarancji.

15. Zgłoszenie Reklamacyjne” – dokument złożony VEGA przez Zamawiającego zawierający niezbędne informacje dotyczące Reklamacji.

16. Dzień Roboczy” – dzień tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Pojęcie „dzień” określa dzień kalendarzowy.

§ 2

Zakres obowiązywania

1. VEGA realizuje Dostawy i świadczy Usługi wyłącznie na podstawie niniejszego OWS.

2. Towar i/lub Usługa i/lub Dostawa oferowane przez VEGA podlegają sprzedaży/realizacji pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i/lub europejskiego i/lub międzynarodowego dotyczącymi kontroli wywozu/eksportu, a także embarga lub innych sankcji indywidualnych lub sektorowych.

3. Wywóz / eksport towarów (towarów, oprogramowania, technologii) w celu realizacji Zamówienia podlega europejskiemu i polskiemu i/lub międzynarodowemu prawu handlu zagranicznego, a Dostawa może podlegać ograniczeniom i zakazom wynikającym z przepisów dotyczących kontroli eksportu. Odpowiednie przepisy prawne to w szczególności rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 (ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania). Istnieją również europejskie i krajowe i/lub międzynarodowe przepisy dotyczące embarga na niektóre kraje i osoby, które mogą zabronić Dostawy lub wymagać jej zatwierdzenia. Składając Zamówienie, Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym  dotyczących kontroli eksportu i ponosi pełną odpowiedzialność wobec VEGA w tym zakresie.

4. VEGA zastrzega sobie prawo do odmowy przygotowania Oferty, wycofania Oferty, zawieszenia i modyfikacji potwierdzonych terminów Dostawy lub anulowania Zamówienia, w tym prawo do odstąpienia/rozwiązania Umowy w dowolnym momencie, jeśli według wyłącznego uznania VEGA realizacja Oferty będzie naruszać którekolwiek z przepisów lub regulacji wymienionych w § 2 ust. 2 lub ust. 3. Ponadto VEGA jest uprawniona do modyfikacji terminów Dostaw, jeśli wystąpią opóźnienia z powodu wewnętrznych i/lub zewnętrznych badań/weryfikacji/kontroli przez odpowiedni właściwy organ kontroli eksportu.

§ 3

Przedmiot Umowy

VEGA zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu Towaru i/lub Usługi określonej w Zamówieniu, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i/lub Usługi oraz do zapłaty ceny, chyba, że dostarczenie przez VEGA Zamawiającemu Towaru i/lub Usługi określonej w Zamówieniu nie jest możliwe z przyczyny opisanych w niniejszym OWS. 

§ 4 

Zamówienie

1. VEGA sporządza Ofertę na podstawie wysłanego przez Zamawiającego Zapytania Ofertowego, chyba, że sporządzenie Oferty nie będzie możliwe z przyczyn opisanych w niniejszym OWS. 

2. Oferta sporządzana jest według specyfikacji, informacji i wytycznych wskazanych przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym, które nie podlegają weryfikacji przez VEGA ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność za odporność korozyjną i za zastosowanie zaproponowanych przez Zamawiającego i/lub VEGA materiałów pozostaje po stronie Zamawiającego.

3. Zamawiający potwierdza i przyjmuje ustalone w Ofercie warunki poprzez złożenie Zamówienia.

4. VEGA dokonuje ostatecznego sprawdzenia możliwości realizacji Zamówienia i na tej podstawie:

a) w razie pozytywnej oceny – potwierdza warunki Umowy przez przesłanie Potwierdzenia Zamówienia – w tym momencie następuje zawarcie Umowy między Zamawiającym a VEGA;
b) w razie stwierdzenia braku możliwości realizacji Zamówienia – przedstawia Zamawiającemu Ofertę uwzględniającą zmiany w zakresie możliwych do przedstawienia warunków Umowy lub informuje Zamawiającego o braku możliwości zawarcia Umowy zgodnej z treścią Zamówienia.

5. O ile nie uzgodniono inaczej, zwykłe lub drobne odchylenia w jakości, kolorze, wymiarach lub wadze nie są uznawane za wady. To samo dotyczy drobnych zmian w projekcie lub w komponentach w ramach postępu technicznego pod warunkiem, że nie wpływają one negatywnie na użyteczność Towaru dla Zamawiającego.

6. Ceny VEGA nie zawierają ustawowego podatku VAT. Nie obejmują kosztów pakowania, transportu, ceł, opłat pocztowych, ubezpieczenia ani innych kosztów wysyłki.

7. VEGA zastrzega sobie prawo własności oraz prawo użytkowania kosztorysów, rysunków i innych dokumentów ofertowych. Mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie za zgodą VEGA.

§ 5

Terminy realizacji Umowy

1. Po złożeniu Zamawiającemu Potwierdzenia Zamówienia VEGA przystąpi do wykonania Umowy. Termin wykonania Umowy biegnie od dnia złożenia przez VEGA Potwierdzenia Zamówienia albo – w razie ustalenia zaliczki – od daty wpływu zaliczki i jest liczony w Dniach Roboczych z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

2. VEGA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane wskutek zdarzenia Siły Wyższej, wskutek zastosowania przepisów dotyczących kontroli eksportu, embarga lub innych sankcji indywidulanych lub sektorowych oraz za opóźnienie nieprzekraczające trzykrotności czasu przyjętego na realizację Umowy. Zamawiający zostanie powiadomiony przez VEGA o przyczynie i przewidywanym opóźnieniu.

§ 6 

Dostawa Towaru

1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie Dostawy są realizowane zgodnie z DAP, Incoterms 2020.

2. Terminy Dostaw wskazane są w Potwierdzeniu Zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

3. Termin Dostawy jest zachowany, jeżeli Towar został wydany przewoźnikowi w terminie. Jeśli wysyłka jest opóźniona bez winy VEGA, termin Dostawy został zachowany.

4. W przypadku zaistnienia zdarzenia Siły Wyższej lub innych okoliczności, za które VEGA nie ponosi odpowiedzialności, również potwierdzone terminy Dostaw odpowiednio się wydłużają i mogą ulec modyfikacji zgodnie z § 2 ust. 4 . Jeśli w wyniku takich okoliczności świadczenie stanie się dla VEGA niemożliwe lub niewykonalne, VEGA zostaje zwolniona z obowiązku jego wykonania. Jeżeli opóźnienie w Dostawie trwa dłużej niż jeden miesiąc, VEGA jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, która nie została jeszcze wykonana. Powyższe uregulowanie ma zastosowanie również w przypadku, gdy zdarzenie Siły Wyższej lub inne okoliczności, za które VEGA nie ponosi odpowiedzialności, wystąpią w trakcie już zaistniałego opóźnienia, w tym okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 4.

5. W przypadku opóźnienia w Dostawie, odpowiedzialność VEGA w przypadku zwykłego zaniedbania jest ograniczona do 0,1% kwoty faktury netto za każdy pełny tydzień opóźnienia ponad trzykrotność czasu przyjętego na realizację Umowy (§5 ust. 2), ale łącznie maksymalnie do 5% kwoty faktury netto za część Dostawy, z której Zamawiający z powodu opóźnienia nie może skorzystać zgodnie z Umową. Odpowiedzialność VEGA za opóźnienia oraz wady w przypadku nieumyślnego zdarzenia jest ograniczona do wartości Towaru i/lub Usługi będącej przedmiotem Umowy.

6. Jeśli wysyłka opóźni się z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, VEGA będzie przysługiwało prawo do obciążenia Zamawiającego rzeczywistymi kosztami składowania, przy czym kwota ta wynosi co najmniej 0,5% kwoty faktury netto składowanej Dostawy miesięcznie za przechowywanie.

7. Jeżeli uzgodniono Dostawę do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego w Umowie, Dostawa jest realizowana przez wskazanego przez VEGA przewoźnika. W terminie przyjazdu przewoźnika Zamawiający jest obowiązany zagwarantować obecność osoby uprawnionej do odbioru Towaru. W razie wątpliwości przyjmuje się, że osoba podpisująca za Zamawiającego Dowód Dostawy jest uprawniona do odbioru. 

8. Dostawa może następować partiami - o ile z Umowy nie wynika inaczej. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty proporcjonalnego wynagrodzenia. VEGA zastrzega sobie prawo Dostaw częściowych oraz fakturowania częściowego. 

§ 7 

Wydanie i odbiór Towaru

1. Zamawiający jest obowiązany zapewnić załadunek/rozładunek Towaru, w tym zorganizowanie właściwego miejsca przechowywania. Zamawiającego obciążają koszty załadunku/rozładunku w sytuacjach, w których załadunek/rozładunek nie następuje przy pomocy urządzenia zainstalowanego na pojeździe.

2. W chwili odbioru Zamawiający jest obowiązany do sprawdzenia wagi, opakowania oraz ilości Towaru według numerów zamówieniowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności/uszkodzeń Zamawiający sporządza wraz z przewoźnikiem/kierowcą protokół rozbieżności/uszkodzeń, który stanowi podstawę Zgłoszenia Reklamacyjnego. Podpisanie bez zastrzeżeń Dowodu Dostawy wiąże Zamawiającego. Zamawiający może w terminie 3 dni zgłosić braki ilościowe lub niezgodności numerów zamówieniowych w przypadku braku możliwości sprawdzenia i weryfikacji ilości Towaru ze względu na sposób opakowania. Niezgłoszenie braków ilościowych lub niezgodności numerów zamówieniowych w  tym terminie oznacza odbiór przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

3. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru we wskazanym terminie ze względu na brak odbioru Towaru przez Zamawiającego VEGA ma prawo dokonać jednostronnego odbioru, który traktowany jest równoznacznie z odbiorem Towaru przez Zamawiającego. Z tą chwilą przechodzi na Zamawiającego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Towar zostanie złożony w magazynie VEGA lub innym miejscu składowania na koszt i ryzyko Zamawiającego. Ponadto VEGA ma prawo obciążyć Zamawiającego dodatkowymi kosztami za ponowną dyspozycję do doręczenia.

4. Towary dostarczane będą w bezzwrotnych i jednorazowych opakowaniach, ewentualnie europaletach, do których utylizacji zobowiązany jest Zamawiający, na swój koszt. 

§ 8 

Zasady płatności

1. Płatności dokonuje się na rachunek bankowy wskazany i według warunków określonych w Umowie. W Umowie wskazany zostanie również termin płatności. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury. 

2. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego VEGA. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec VEGA zgodnie z terminami płatności każdorazowo wyszczególnionymi na fakturach VAT.

3. Z dniem dokonania zapłaty pełnej Ceny na Zamawiającego przechodzi prawo własności Towaru.

4. Wyłączona jest zapłata ceny przez potrącenie.

5. VEGA wezwie Zamawiającego do zapłaty w przypadku wystąpienia opóźnienia w płatności powyżej 7 dni. VEGA przysługuje uprawnienie do wstrzymania Dostawy kolejnych partii Towaru z wyłączeniem odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy, a terminy Dostawy ulegają z tego względu odpowiedniemu przedłużeniu.

6. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnością, VEGA zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.

7. Jeżeli w ocenie VEGA zapłata za Towar i/lub Usługę jest zagrożona ze względu na złą sytuację finansową Zamawiającego, która wystąpiła lub stała się znana po zawarciu Umowy, VEGA ma prawo dostarczyć Towar za pobraniem, zażądać przedpłaty, wstrzymać Dostawę Towaru, a także wstrzymać dalsze prace nad realizowanymi Zamówieniami oraz odstąpić od umów zawartych z Zamawiającym, o ile Zamawiający nie wniesie zaliczki lub nie ustanowi innego zabezpieczenia w stosownym terminie i na warunkach ustalonych przez VEGA. VEGA zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń, w szczególności w przypadku opóźnienia Zamawiającego.

§ 9 

Zmiany i rozwiązanie Umowy

1. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę Umowy. Od momentu otrzymania wniosku o zmianę Umowy termin Dostawy ulega wstrzymaniu. VEGA po pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku prześle Zamawiającemu Ofertę określającą warunki Umowy z uwzględnieniem wnioskowanej zmiany. Jeżeli zmiana wskazana przez Zamawiającego powoduje dodatkowe koszty, VEGA w przesłanej Ofercie wskaże ich wysokość. Zamawiający jest obowiązany poinformować VEGA czy potwierdza dodatkowe koszty wynikające ze zmiany Umowy. W razie akceptacji Zamawiającego VEGA przesyła Potwierdzenie Zamówienia w wyniku czego dochodzi do zmiany Umowy. W przypadku wyraźnego braku akceptacji przez Zamawiającego lub negatywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę Umowy VEGA realizuje Umowę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i od tego momentu wstrzymany termin Dostawy kontynuuje bieg.

2. W razie rażącego naruszenia przez Zamawiającego postanowień Umowy VEGA może odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy poprzedzi wezwanie do zaniechania naruszeń wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu do usunięcia naruszeń. W razie odstąpienia od Umowy VEGA przysługuje uprawnienie do żądania naprawienia szkody.

3. VEGA może odstąpić lub rozwiązać umowę również w okolicznościach, o których mowa w § 2 ust. 4.

 

§ 10 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości, odpowiedzialność

1. W przypadku wady Towaru Zamawiającemu przysługuje gwarancja przez 24 miesiące, obejmująca wyłącznie roszczenie o naprawę wadliwego Towaru lub jego wymianę na nowy. Zamawiającemu nie przysługuje inne roszczenie, w szczególności o wyrównanie szkody powstałej z tego tytułu lub zwrotu poniesionych kosztów utylizacji. Sposób realizacji roszczeń z tytułu gwarancji zależy od decyzji VEGA.

2. Wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi za wady Towaru są wyłączone.

3. Od dnia Dostawy Towaru rozpoczyna się bieg okresu gwarancji udzielonej przez VEGA.

4. Zamawiający może dochodzić swoich praw z tytułu wad materiałowych tylko wtedy, gdy prawidłowo wypełnił obowiązki kontrolne i reklamacyjne określone w niniejszym OWS oraz użytkował zgodnie z instrukcją obsługi.

5. Części, które były ewidentnie wadliwe w momencie przejścia ryzyka, zostaną naprawione lub wymienione na nowe według uznania VEGA.

6. VEGA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych nieodpowiednim lub niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłową instalacją lub uruchomieniem, nadmiernym obciążeniem, naturalnym zużyciem, niewłaściwą lub niedbałą obsługą, nieodpowiednimi materiałami eksploatacyjnymi, wpływami chemicznymi, ściernymi, elektrochemicznymi lub elektrycznymi (chyba, że jest to określone w Umowie) oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

7. Dodatkowe obowiązki Zamawiającego mające na celu utrzymanie odpowiedzialności VEGA za wady Towaru mogą zostać określone w Zamówieniu lub w instrukcji obsługi Towaru, jeżeli została wydana. 

8. Odpowiedzialność VEGA określona w niniejszym OWS jest ograniczona do Towaru zainstalowanego i używanego na terenie Polski, do materiałów innych niż eksploatacyjne i szybko zużywające się. Odpowiedzialność VEGA jest ograniczona również do jakości materiału i wykonania oraz zgodnej z Umową ilości Towaru z wyłączeniem innych wad.

9. Reklamacja jest składana przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info.pl@vega.com . W wyjątkowych przypadkach Reklamacja jest składana również za pomocą tradycyjnej poczty lub kurierem. Zgłoszenie Reklamacyjne powinno zawierać niezbędne informacje dotyczące Reklamacji, w szczególności opis wady, datę zauważenia wady przez Zamawiającego, numery seryjne Towaru zawierającego wadę oraz dane osoby uprawnionej po stronie Zamawiającego do kontrolowania realizacji Reklamacji, a w razie potrzeby również świadectwo czystości urządzenia. Do Zgłoszenia Reklamacyjnego Zamawiający powinien dołączyć wszelkie dokumenty wskazujące na wadę (protokół reklamacyjny sporządzony przez przewoźnika itp.) 

10. Zgłoszenie Reklamacyjne powinno zostać dostarczone VEGA w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o istnieniu wady. Reklamacja zgłoszona po upływie terminów lub z naruszeniem zasad wskazanych w niniejszym paragrafie nie zostanie uwzględniona. Roszczenia Zamawiającego wygasają po upływie ww. terminu.
11. VEGA poinformuje o przyjęciu bądź odrzuceniu Reklamacji oraz sposobie i terminie jej realizacji. VEGA informuje Zamawiającego w przypadku odrzucenia Reklamacji o kosztach usunięcia wady w ramach usługi serwisowej.

12. W przypadku, gdy do decyzji o przyjęciu Reklamacji wymagana będzie wizyta VEGA w miejscu zamontowania Towaru, VEGA poinformuje o dacie i kosztach wizyty swoich przedstawicieli. W przypadku, gdy okaże się, że Reklamacja jest uzasadniona, koszty wizyty ponosi VEGA. W przypadku nieuzasadnionej Reklamacji Zamawiający obowiązany jest do zwrotu kosztów VEGA. VEGA decyduje o miejscu przeprowadzenia diagnostyki i naprawy.

13. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do siedziby VEGA w celu realizacji Reklamacji. Zamawiający ponosi koszty demontażu oraz ponownego montażu Towaru oraz  koszty przesyłki. Zamawiający prześle Towar należycie opakowany, zabezpieczony, kompletny, wyczyszczony, z  zaświadczeniem o czystości i bezpieczeństwie urządzenia według wzoru (https://www.vega.com/pl-pl/wsparcie-i-szkolenia/naprawa). Brak zaświadczenia powoduje, że termin realizacji Reklamacji nie biegnie.

14. W przypadku braku możliwości przesłania Towaru, diagnostyka i naprawa nastąpi w miejscu używania Towaru. Zamawiający jest obowiązany zapewnić VEGA bezpieczny dostęp do Towaru, poinformować VEGA o wymaganiach z dziedziny BHP obowiązujących w miejscu instalacji, zapewnić źródło energii i zaplecze techniczne oraz w razie konieczności zaopatrzyć VEGA w szczególne środki ochrony osobistej poza odzieżą roboczą, kaskiem, obuwiem roboczym, okularami ochronnymi i ochronnikiem słuchu. Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za realizację i kontrolę Reklamacji. W przypadku braku obecności tej osoby, przedstawiciel VEGA może odmówić wykonywania czynności. Wówczas Zamawiający ponosi koszty kolejnej wizyty przedstawiciela VEGA. W takim przypadku VEGA nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu przesunięcia terminu.

15. Części i Towary wymienione w ramach Reklamacji stają się własnością VEGA, który jest uprawniony do ich pozostawienia do utylizacji przez Zamawiającego lub wywiezienia z miejsca realizacji Reklamacji.

§ 11  

Poufność oraz prawa własności

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania ścisłej poufności wobec osób trzecich. W szczególności Zamawiający jest zobowiązany do ścisłego traktowania wszelkich tajemnic handlowych i firmowych, tajnych procesów produkcyjnych oraz innych poufnych faktów biznesowych i operacyjnych, dokumentów i informacji VEGA oraz nieudostępniania ich osobom trzecim.

2. Obie strony nałożą również powyższe obowiązki na swoich pracowników oraz osoby trzecie, które są zaangażowane w realizację Zamówienia lub mają dostęp do informacji poufnych VEGA.

3. VEGA zastrzega sobie wszelkie prawa użytkowania wszelkich próbek, kosztorysów, rysunków, szkiców i innych informacji - także w formie elektronicznej. Zamawiający może korzystać z tych i wszystkich innych praw własności intelektualnej związanych z przedmiotem Dostawy tylko w zakresie określonym w Umowie.

4. Zamawiający niezwłocznie poinformuje VEGA, jeśli osoba trzecia wystąpi przeciwko niemu z powodu domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej przez produkty VEGA lub jeśli dowie się o naruszeniu praw własności intelektualnej VEGA przez osoby trzecie.

5. Jeżeli opracowania techniczne zostaną przekazane Zamawiającemu w ramach przetargu lub innej oferty, a odpowiednie Zamówienie nie zostanie złożone w VEGA, opracowania te należy niezwłocznie zwrócić i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

§ 12 

Zasady odpowiedzialności z tytułów innych niż wady Towaru

1. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania przez VEGA Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, VEGA przysługuje kara umowna w wysokości 80 % ceny sprzedaży netto.

2. VEGA przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych na jej rzecz.

3. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej VEGA nie obejmuje w żadnym przypadku, w jakimkolwiek czasie, odniesionych przez Zamawiającego lub jakikolwiek inny podmiot z nim powiązany jakimkolwiek tytułem prawnym, jakiejkolwiek szkody pośredniej, wynikłej straty lub zniszczenia (m.in. w przypadku straty w zakresie produkcji lub braku zysków), które powstały z jakiejkolwiek przyczyny związanej z Towarem. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości ceny sprzedaży netto Towaru wskazanej na fakturze VAT.

4. VEGA nie ponosi odpowiedzialności a Zamawiającemu nie przysługują kary umowne  i/lub jakiekolwiek inne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze za opóźnienia w Dostawie i/lub wycofanie Oferty, anulowanie Zamówienia, za odstąpienie/rozwiązanie Umowy z powodu zastosowania przepisów dotyczących kontroli eksportu, embarga lub innych sankcji indywidulanych lub sektorowych.

5. VEGA ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w wyniku używania Towaru poza granicami Polski wyłącznie wtedy, jeżeli takie użycie zostało uzgodnione z Zamawiającym.

§ 13 

Postanowienia końcowe

1. W Umowie wskazane są wiążące dane osób do kontaktów oraz dane adresowe, telefoniczne i mailowe. Każda ze Stron zobowiązana jest w przypadku zmiany tych danych do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem skuteczności doręczenia na adresy wskazane w Umowie. 

2. Za podstawowy sposób komunikacji Strony przyjmują pocztę elektroniczną. W przypadku wiadomości e-mail za datę doręczenia uznaje się Dzień Roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości e-mail. Za datę doręczenia korespondencji za pośrednictwem poczty lub kuriera uznaje się datę odbioru przesyłki.

3. Zmiana Umowy jest dokonywana na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z treści niniejszego OWS lub Umowy.

4. Miejscem wykonania zobowiązania jest Wrocław.

5. Umowa jest zawarta w języku polskim, prawem właściwym jest prawo polskie. Stosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wyraźnie wykluczone.

6. Wszelkiego rodzaju dokumentacja związana z realizacją Umowy, w tym dokumentacja techniczna może być dostarczona przez VEGA w języku angielskim lub niemieckim.

7. Wszelkie spory związane z Umowami będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę VEGA – Wrocław.

8. W przypadku nieskuteczności poszczególnych postanowień niniejszych warunków Dostawy nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień. Umawiające się strony wzajemnie zastąpią nieskuteczne postanowienie postanowieniem skutecznym i odpowiednim, możliwie najbardziej zbliżonym do ekonomicznej treści postanowienia pierwotnego.

Ogólne Warunki Sprzedaży VEGA Polska sp. z o.o. z dnia 18.04.2023 r.

Pobierz