Zamknij
email public shopping_cart 0
Wybierz koszyk

W koszyku na Twoim koncie użytkownika są już produkty. Który koszyk chcesz wybrać?

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Informacje ogólne

W niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych my, VEGA Polska sp. z o.o., (określani w dalszej części dokumentu jako „my“) informujemy o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony *.vega.com (zwanej w dalszej części dokumentu w skrócie: „stroną internetową“). 

„Dane osobowe“ stanowią w rozumieniu niniejszej Informacji wszelkie dane odnoszące się w sposób określony lub możliwy do określenia do osoby fizycznej, a więc na przykład Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO)

VEGA Polska sp. z o.o.
ul. Jaworska 13
53-612 Wrocław
Polska

e-mail: info.pl@vega.com

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się, pisząc na adres mailowy info.pl@vega.com lub wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem „do rąk inspektora ochrony danych“.

4. Podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania danych

(1) Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego uprawnieni na podstawie przepisów prawa lub na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. 

(2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych naszych partnerów umownych, koniecznego do realizacji umów, jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DS-GVO; jeżeli przetwarzane są dane osobowe osób trzecich (np. osób kontaktowych naszych partnerów umownych), podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DS-GVO (ochrona uzasadnionych interesów). Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie obowiązku prawnego, jest to dozwolone zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. c DS-GVO. Przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich bez nadrzędnych interesów osób, których dotyczą dane, jest dozwolone zgodnie z art. 6 ust.1 zd.1 lit.f RODO. Poniżej wymieniono właściwe podstawy prawne dla poszczególnych przypadków wykorzystania danych.

(3) Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DS-GVO; zgoda ta może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

5. Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

(1) Dane, których to dotyczy

W czasie odwiedzin na naszej stronie internetowej w celu uzyskania informacji o jej treści zbieramy podane poniżej informacje, które stanowią niekiedy informacje nt. osób, przekazywane przez Państwa wyszukiwarkę na nasz serwer:

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica między strefami czasowymi w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • każdorazowo przesłana ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • wyszukiwarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja wyszukiwarki.

Gromadzenie tych danych jest niezbędne do wyświetlenia strony i zapewnienia stabilności oraz bezpieczeństwa. 

(2) Wykorzystanie plików cookie

W czasie wizyty na naszej stronie na Państwa komputerze zapisywane są tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa dysku twardym i przypisane do przeglądarki, z której Państwo korzystają i za pośrednictwem której otrzymujemy określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i bardziej efektywna.

Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i na przykład odmówić przyjęcia niektórych lub wszystkich plików cookie. Może to jednak doprowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej.

Aktualnie stosowane pliki cookie wraz z dokładniejszym opisem ich funkcji i okresu ważności znajdą Państwo tutaj.

(3) Web Storage

Nasza strona internetowa wykorzystuje również technologię przechowywania danych w sieci (znaną również jako DOM storage). Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj.

(4) Podstawę prawną wyżej wymienionego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO 

6. Przetwarzanie danych osobowych podczas kontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej oraz, w stosownych przypadkach, negocjowania i zawierania umów. 

(1) Jeśli zwracają się Państwo do nas z pytaniami za pośrednictwem formularza kontaktowego zintegrowanego na naszej stronie internetowej, zapisujemy i wykorzystujemy podane przez Państwa dane osobowe (np. adres e-mail, ewentualnie również nazwisko, numer telefonu lub adres wskazanej nam osoby kontaktowej), aby odpowiedzieć na Państwa pytania. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. 

(2) Jeżeli w wyniku takiego kontaktu prowadzone są negocjacje w sprawie zamówienia lub zawierane i realizowane są umowy, możemy przetwarzać dane osobowe pozyskane w wyniku kontaktu w tych dalszych celach. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DS-GVO lub art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO.

(3)Ponadto użyjemy również adresu pocztowego Państwa firmy podanego podczas kontaktu z nami oraz nazwiska wskazanej osoby kontaktowej, aby przesłać Państwu za pośrednictwem poczty interesujące informacje o oferowanych przez nas produktach i usługach. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Zgodnie z przepisami prawa (§ 7 niemieckiej Ustawy o nieuczciwej konkurencji, niem. skr. UWG) taka reklama korespondencyjna nie wymaga wcześniejszej zgody. Mogą Państwo jednak w każdej chwili sprzeciwić się wysyłce ze skutkiem na przyszłość (por. również § 12 ust. (2) niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych).

 

7. E-Mail-Newsletter

(1) O ile oferujemy wysyłanie biuletynu pocztą elektroniczną, będą Państwo otrzymywać nasz biuletyn, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę za pośrednictwem dedykowanego formularza. W newsletterze otrzymają Państwo interesujące informacje o oferowanych przez nas produktach i usługach.

(2) W celu wyrażenia zgody na wysyłkę newslettera stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Po zarejestrowaniu się wyślemy Państwu na podany przez Państwa adres e-mail wiadomość, w której poprosimy o potwierdzenie zgody na otrzymywanie newslettera. Jeżeli w ciągu 24 godzin nie potwierdzą Państwo subskrypcji, usuniemy informacje, które zostały przez Państwa podane przy subskrypcji newslettera, chyba że przekazali nam Państwo te informacje również w innych celach (np. w celu skontaktowania się z Państwem w celu odpowiedzi na pytania lub w ramach umów do wykonania) i nadal możemy wykorzystywać te informacje w tych innych celach. Poza tym zapisujemy Państwa adresy IP oraz czasy rejestracji i potwierdzenia, abyśmy mogli udowodnić Państwa rejestrację i w razie potrzeby wyjaśnić ewentualne nadużycie Państwa danych osobowych.

(3) Jedyną obowiązkową informacją do wysyłania newslettera jest Państwa adres e-mail. Osobno oznaczone podanie imienia i nazwiska jest dobrowolne i służy wyłącznie do osobistego adresowania informacji zawartych w biuletynie.

(4) Po otrzymaniu potwierdzenia, zapisujemy Państwa adres e-mail w celu przesyłania newslettera.

(5) W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przesyłanie newslettera ze skutkiem na przyszłość i zrezygnować z jego otrzymywania, np. poprzez kliknięcie na link podany w tym celu w newsletterze, e-mailem na adres info.pl@vega.com lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w naszym nadruku.

8. Rekrutacja internetowa pracowników za pośrednictwem naszej strony internetowej

(1) Jeżeli udostępniamy możliwość rekrutacji internetowej pracowników za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzamy podane tam dane osobowe wyłącznie w celu przetworzenia aplikacji i przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ewentualnie również na inne stanowiska niż te wymienione w ogłoszeniu, jeżeli uznamy Państwa kwalifikacje za odpowiednie również dla nich. 

(2) Możemy uwzględnić wyłącznie takie aplikacje online, w przypadku których wypełniono pola obowiązkowe na etapie wprowadzenia danych. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Informacje o szczególnych rodzajach danych osobowych, takich jak dane dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, a także stanu zdrowia, ciąży lub życia seksualnego są niedopuszczalne i nie będą przez nas przetwarzane.

(3) Dostęp do danych osobowych kandydatów będą miały wyłącznie osoby, które są zaangażowane w proces rekrutacji w związku ze swoim zakresem obowiązków. Państwa dane osobowe są traktowane jako ściśle poufne.

(4) W przypadku Państwa niepowodzenia w procesie rekrutacji internetowej będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres do dwóch lat, aby móc sięgnąć po nie w przyszłości w przypadku innych przeznaczonych do obsadzenia stanowisk - jeżeli po otrzymaniu odpowiedzi odmownej wyrażą Państwo na to jednoznaczną i odrębną zgodę, którą mogą Państwo oczywiście w dowolnym momencie wycofać. 

(5) Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu usuniemy wszystkie dane zawarte w aplikacji internetowej.

(6) Podstawę prawną wyżej opisanego przetwarzania danych osobowy kandydatów stanowią art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f oraz art. 88 RODO oraz § 26 niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych (niem. skr. BDSG).

9. Inne funkcje i oferty na naszej stronie internetowej (np. myVEGA)

Oprócz wyżej wymienionych możliwości korzystania z naszej strony internetowej oferujemy również inne usługi, takie jak dostosowana do klienta platforma informacyjna myVEGA. W tym celu konieczne może być podanie dodatkowych, wskazanych w niej danych osobowych, które są wykorzystywane w ramach świadczenia danej usługi i do których zastosowanie mają również wyżej wymienione zasady przetwarzania danych. W odniesieniu do tych serwisów i usług będą obowiązywać ewent. oddzielne warunki korzystania i informacje o przetwarzaniu

10. Usługi analizy internetowej


W celu analizy zachowań użytkowników naszej strony internetowej korzystamy na podstawie art. 6 ust.1 zd.1 lit.f RODO z następujących usług analizy internetowej i przekazujemy następujące informacje:

(1) Google Analytics

(a) Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usług analizy internetowej firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies“, tj. pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie adres IP zostanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach będzie przekazywany pełny adres IP na serwery Google w USA, gdzie zostanie skrócony. Na zlecenie operatora strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

(b) Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

(c) Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w aplikacji przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Mogą Państwo również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych, korzystając z wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

(d) Ta witryna korzysta z serwisu Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, aby można było wykluczyć ich powiązanie z konkretnymi osobami. Jeśli zebrane na Państwa temat dane można powiązać z osobą, zostanie to natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

(e) Korzystamy z serwisu Google Analytics w celu dokonania analizy korzystania z naszej strony internetowej i jej ciągłego ulepszania. Uzyskane statystyki możemy wykorzystać do ulepszenia oferty, która będzie mogła być bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których do USA przekazywane są dane osobowe, Google podlega postanowieniom EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

(f) Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, Zestawienie informacji nt. ochrony danych: http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html oraz Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

(g) Ta strona internetowa korzysta również z Google Analytics do analizy przepływów odwiedzających na różnych urządzeniach, która odbywa się na podstawie identyfikatora użytkownika. Istnieje możliwość wyłączenia analizy użytkowania na różnych urządzeniach na swoim koncie klienta w sekcji „Moje dane”, „Dane osobowe”.

(2) Google Ads i Google Conversion-Tracking

(a) Ta strona może korzystać z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

(b) W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Jeśli klikną Państwo w reklamę umieszczoną przez Google, zostanie utworzony plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osoby użytkownika. Kiedy użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie nie utracił jeszcze swojej ważności, możemy wspólnie z Google rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany do tej strony.

(c) Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci uzyskują informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie zawierają jednak żadnych informacji pozwalających na identyfikację osoby użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu danych poprzez deaktywację pliku cookie śledzenia konwersji Google w ustawieniach użytkownika w swojej przeglądarce internetowej. W takiej sytuacji nie zostaną Państwo ujęci w statystykach śledzenia konwersji.

(d) Zapisywanie plików cookie konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

(e) Więcej informacji na temat Google AdWords oraz śledzenia konwersji Google znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?gl=pl.

(f) Można tak ustawić swoją przeglądarkę, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w ogóle lub w określonych przypadkach oraz uruchamiała automatyczne usuwanie plików cookie przy zamknięciu przeglądarki. Deaktywacja plików cookie może ograniczać funkcjonalność tej strony internetowej.

 

(3) Google Ads Remarketing

(a) Korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Google Ads. Dzięki funkcji remarketingu możemy prezentować użytkownikom naszej strony internetowej reklamy na podstawie ich zainteresowań na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na YouTube, tzw. "Google Ads" lub na innych stronach internetowych). W tym celu analizowane są interakcje użytkowników na naszej stronie internetowej, np. jakimi ofertami użytkownik był zainteresowany, aby móc wyświetlać użytkownikom ukierunkowane reklamy na innych stronach, również po ich wizycie na naszej stronie. W tym celu Google zapisuje pliki cookie na urządzeniach końcowych użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub strony internetowe w sieci display Google. Wizyty tych użytkowników są rejestrowane za pomocą tych plików cookies. Cookies służą do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na konkretnym urządzeniu końcowym, a nie do identyfikacji osoby.

(b) Więcej informacji na temat ochrony danych w Google znajdą Państwo pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

(c) Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Deaktywacja plików cookie może ograniczać funkcjonalność tej strony internetowej.

(4) Google Tag Manager

(a) Ta strona korzysta z Google Tag Manager jako części Google AdWords i Google Conversion Tracking. Google Tag Manager jest rozwiązaniem, które pozwala marketerom zarządzać znacznikami strony internetowej z jednego interfejsu. Samo narzędzie (które implementuje znaczniki) jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie to uruchamia inne znaczniki, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeżeli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona w mocy dla wszystkich znaczników śledzących wdrożonych za pomocą Google Tag Manager.

(b) Dalsze informacje na temat Google Tag Manger znajdą Państwo pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

(5) LinkedIn Insights Tag

(a) Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. śledzenie konwersji za pomocą LinkedIn Insights Tag, narzędzia LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. W tym celu na naszych stronach zintegrowany jest LinkedIn Insight Tag, a na Państwa urządzeniu końcowym LinkedIn ustawia plik cookie. W ten sposób LinkedIn jest informowany, że odwiedzili Państwo nasze strony internetowe, przy czym pobierany jest również Państwa adres IP. Zapisywane są również znaczniki czasu i zdarzenia takie jak odsłony stron. Umożliwia nam to statystyczną ocenę korzystania z naszej strony internetowej w celu jej ciągłej optymalizacji. W ten sposób dowiadujemy się o reklamie LinkedIn lub interakcji na LinkedIn, która przyprowadziła Państwa na naszą stronę. Dzięki temu możemy lepiej kontrolować odtwarzanie naszych reklam.

(b) Dalsze informacje na temat śledzenia konwersji można znaleźć pod adresem https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht

(c) Proszę pamiętać, że dane mogą być przechowywane i przetwarzane przez LinkedIn, aby możliwe było połączenie z danym profilem użytkownika, a LinkedIn może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu LinkedIn o ochronie danych osobowych pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

(d) Mogą Państwo zapobiec analizie Państwa zachowań przez LinkedIn oraz wyświetlaniu rekomendacji opartych na zainteresowaniach przez https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

(6) Sitecore oraz Sitecore Analytics

(a) Do analizy strony internetowej używamy Sitecore Analytics. To oprogramowanie ocenia tylko dane serwera. Dane te odpowiadają danym opisanym w rozdziale 5 "Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzin na stronie internetowej".

(b) Uzyskane statystyki umożliwiają nam udoskonalenie naszej oferty i uczynienie jej bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawą prawną dla korzystania z Sitecore Analytics jest Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

(c) Do tej oceny wykorzystywane są tylko dane serwera. Należą do tego dane wymienione w punkcie 5 "Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzin na stronie internetowej". Zebrane w ten sposób informacje przechowujemy wyłącznie na serwerze w Niemczech.

(7) Usługi analityczne od Baidu Analytics

(a) Używamy Baidu Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Baidu Analytics generuje statystyczne i inne informacje o korzystaniu ze strony internetowej za pomocą plików cookie, które są zapisywane na komputerach użytkowników. Informacje generowane w związku z naszą stroną internetową służą do generowania raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej, które są przechowywane przez Baidu. Jeżeli powyższe informacje będą wykorzystywane do innych celów niż wymienione, wymagana jest Państwa uprzednia zgoda.

(b) Podjęliśmy środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych. Powinni Państwo jednak przyjąć do wiadomości, że nie możemy kontrolować przesyłania danych za pomocą elektronicznych środków komunikacji przez osoby trzecie, w tym przez Internet. Dlatego w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa lub nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie takich danych przez osoby trzecie w Internecie. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie i Baidu Analytics, ale to może uniemożliwić Państwu pełne korzystanie z usług strony internetowej.

 

11. Integracja filmów z YouTube 

(1) Do naszej oferty internetowej włączyliśmy filmy z YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i mogą być tam odtwarzane bezpośrednio z naszej strony. Wszystkie zostały umieszczone w „trybie rozszerzonej ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane na temat użytkownika (czyli Państwa) nie będą przesyłane do YouTube, jeśli nie odtworzą Państwo filmów. Dopiero po uruchomieniu filmu będą przekazywane dane wymienione w ustępie 2. Na to przekazanie danych nie mamy wpływu.

(2) W czasie wizyty na stronie YouTube otrzymuje informację, że wyświetlili Państwo odpowiednią podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 2 niniejszego rozdziału. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też nie ma konta użytkownika. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby takie przypisanie miało miejsce, należy wylogować się przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do reklamy, badania rynku i / lub projektowania swojej witryny w oparciu o potrzeby użytkowników. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do potrzeb użytkowników i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkowników, przy czym w celu jego realizacji musza Państwo zwrócić się do YouTube.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat swoich praw i możliwych ustawień w celu ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega Tarczy Prywatności UE-USA,, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(4) Podstawę prawną takiego wykorzystania stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

12. Wycofanie udzielonych zgód i sprzeciw wobec przetwarzania danych

(1) Po udzieleniu zgody na przetwarzanie swoich danych mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać ze skutkiem na przyszłość.

(2) Ponieważ przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o wymagane przepisami prawa wyważenie interesów (np. art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. W każdej chwili można wnieść sprzeciw zwłaszcza wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby reklamy i analizy danych, ponadto przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia specjalnej usługi lub oferty, o którą Państwo proszą.

(3) Sprzeciw można zgłosić mailowo na adres info.de@vega.com lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w naszej stopce. Należy podać czego dotyczy sprzeciw.

13. Czas trwania przetwarzania 

Dane są usuwane, kiedy ich przechowywanie w określonym dla nich celu przetwarzania nie jest już konieczne. Jeśli usunięcie jest sprzeczne z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania lub jeśli będziemy potrzebować danych w ramach dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi lub wypełnienia obowiązków prawnych, odpowiednio ograniczymy ich wykorzystanie.

 

15. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

(1)Zgodnie z właściwymi postanowieniami przepisów dot. ochrony danych osobowych przysługują Państwu w ramach warunków ustawowych w odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody ze skutkiem na przyszłość.

Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów realizacji tych praw.

(2)Ewentualne skargi w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować do właściwego organu nadzorczego.

 

VEGA Polska sp. z o.o.
Stan na: 11.02.2022