Schließen
email public shopping_cart 0
Warenkorb auswählen

Es befinden sich bereits Produkte im Warenkorb Ihres Benutzerkontos. Welchen Warenkorb möchten Sie erhalten?

Algemene verkoopvoorwaarden

VEGA n.v./s.a.

1 - ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

2 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een opdracht, VEGA schriftelijk heeft bericht de opdracht aan te nemen binnen de eventueel door de koper gestelde termijn.
2.2. Indien VEGA bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper vóór het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod aan te nemen, met dien verstande evenwel, dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen wanneer dit bericht niet binnen een week na verloop van deze termijn is binnengekomen.

2.3. De wijzigingen aan het aanbod van VEGA aangebracht zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door VEGA zijn bevestigd. Alle bestellingen langs een tussenpersoon moeten door VEGA rechtstreeks aan de koper worden bevestigd.

2.4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bestelbon en de orderbevestiging, zullen de vermeldingen op de orderbevestiging voorrang genieten.
2.5. In geval van annulering van de bestelling zal de koper aan VEGA, binnen de dertig dagen volgend op de annulering, alle kosten en uitgaven (met inbegrip van studiekosten, van fabricagevoorbereidingen en -kosten, van financiële verbintenissen ten opzichte van leveranciers, onderaannemers en andere, enz...), waartoe VEGA zich heeft verbonden of was overgegaan vóór de ontvangst van de annuleringaanvraag, terugbetalen.

3 - TEKENINGEN EN BESCHRIJVINGEN

3.1. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

3.2. De vóór of na de totstandkoming der overeenkomst aan de koper ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van VEGA. Zij mogen zonder toestemming van VEGA niet door de koper worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Zij zijn evenwel het eigendom van de koper:
a) indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of
b) indien zij betrekking hebben op een, van de uitvoeringsovereenkomst onderscheiden, voorafgaande ontwikkelingsovereenkomst, waarin VEGA zich niet het eigendomsrecht heeft voorbehouden.

3.3. De vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst door de koper aan VEGA ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van de koper. Zij mogen zonder toestemming van de koper niet door VEGA worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.

4 - VERPAKKING

Tenzij anders is overeengekomen, worden de prijzen geacht te gelden voor onverpakte goederen. De verpakking wordt afzonderlijk gefactureerd.

5 - CONTROLE

De koper is bevoegd, zowel tijdens het vervaardigen als na de voltooiing van het werk, de hoedanigheid van het gebruikte materiaal en van de onderdelen te doen controleren en verifiëren door zijn behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers. Deze controles en verificaties
worden in de normale werkuren in de werkplaats uitgevoerd, nadat met VEGA tevoren dag en uur overeengekomen werd.
De kosten die voortkomen uit dit onderzoek of uit de tussenkomst van een controle- of keuringsorganisme zijn ten laste van de koper.

6 - OVERGANG VAN RISICO

6.1. De goederen worden in de fabriek van VEGA verkocht en definitief in ontvangst genomen, zelfs indien zij franco moeten worden verzonden.

6.2. VEGA moet de koper schriftelijk de datum opgeven, waarop hij de goederen in ontvangst moet nemen. De mededeling aan de koper moet tijdig genoeg geschieden om de koper in de gelegenheid te stellen de nodige maatregelen te treffen.

6.3. Indien VEGA is opgetreden om aan de koper een vervoermiddel te bezorgen of om de douaneformaliteiten te vereenvoudigen, zal hij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld; alle kosten die eruit voortvloeien zullen aan kostprijs worden aangerekend.

6.4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant. In geval van averij, verlies, breuk of andere beschadigingen van de vervoerde goederen, moet de klant door de vervoerder een verklaring laten opstellen en ons binnen 8 dagen na ontvangst een schriftelijke reclamatie toesturen.

6.5. Alle terugzendingen die door ons worden aanvaard moeten franco onze magazijnen worden toegestuurd, op risico van de klant.

6.6. Het artikel wordt als aanvaard beschouwd als VEGA binnen acht dagen na ontvangst geen enkele reclamatie ontvangt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

7 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 6, blijven de goederen eigendom van VEGA tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs.

7.2. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van VEGA blijven.
In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele vertragingsvergoedingen).

8 - LEVERINGSTERMIJNEN

8.1. Tenzij anders is overeengekomen, loopt de levertijd vanaf de laatste van de volgende data :
a) de dag van de totstandkoming der overeenkomst als omschreven in artikel 2
b) de dag waarop VEGA een termijnbetaling ontvangt, indien in de overeenkomst een termijnbetaling vóór het begin van de fabricage is bedongen.

8.2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts een schatting: een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

8.3. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door VEGA, mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden, niet uitstellen. In de opslag van de goederen wordt door VEGA voorzien voor rekening en risico van de koper. Indien de koper dit verzoekt, zorgt VEGA, voor rekening van de koper, voor de verzekering der goederen.

9 - BETALING

9.1. Alle betalingen geschieden in EURO of in de munt voorzien in de overeenkomst; zij zijn netto berekend en discontovrij.

9.2. De prijzen zijn berekend op basis van de dagkoers der grondstoffen, lonen en sociale lasten.

9.3. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die :
1°van de ontvangst door de koper van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling, of
2°van de ontvangst van de goederen of diensten, indien de datum van ontvangst van de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling niet vaststaat of indien de koper de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder ontvangt dan de goederen of diensten.

9.4. Wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, heeft VEGA vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.
De referentie-interestvoet is de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basisherfinancierings-transactie zoals gedefinieerd door de wet van 2 augustus 2002.

9.5. VEGA heeft bovendien, wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de koper voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.

9.6. Het feit dat er interesten bedongen worden, verhindert niet dat het gehele saldo van de verkoopprijs eisbaar blijft op de vervaldag.

9.7. Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de koper.

10 - FINANCIELE WAARBORGEN

VEGA behoudt zich het recht voor om, indien het na het sluiten van de overeenkomst maar voor de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, protest, de vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz. deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.

11 - ONTBINDEND BEDING

Zo een factuur niet wordt betaald op haar vervaldag, of in geval artikel 10 moet toegepast worden, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn doordat VEGA hiertoe zijn wil te kennen geeft bij eenvoudig aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. VEGA heeft in dit geval het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken.
Daarenboven zal een schadevergoeding van 15 % van de prijs, met een minimum van 100,- EURO verschuldigd zijn.

12 – WAARBORG

12.1. De waarborg is aangeduid in het aanbod, in de orderbevestiging of in de factuur en treedt in werking op de leveringsdatum. Zij dekt afwerkings- en fabricagegebreken die tijdig zouden worden vastgesteld. De onderdelen en apparaten die gebrekkig zouden zijn, dienen franco te worden teruggestuurd naar onze bedrijfslokalen. Op straffe van verval dient elk vastgesteld gebrek of elke fout ons bij een ter post aangetekende brief binnen de 48 uren na hun vaststelling door de koper gemeld te worden, met het postmerk op het verzendingsbewijs als datumbewijs.

12.2. VEGA verbindt zich er toe alle onbetwistbare verborgen gebreken (aan de goederen zelf) die niet het gevolg zijn van overmacht, van een foutieve tussenkomst van de koper of van derden, te verhelpen door herstelling of vervanging.

12.3. VEGA zal buiten hetgeen bepaald is in punt 12.2. tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn. Met name zal VEGA niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele gevolgschade zoals productieverlies, gederfde winst, vermindering van gebruiksmogelijkheden, commerciële schade of voor welke gevolgschade, economische of indirecte schade dan ook aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de koper of de personen waarvoor hij uit hoofde van art. 1384 BW aansprakelijk gesteld wordt.

12.4. Tevens zal VEGA niet gehouden zijn tot vergoeding van deze schade op basis van extracontractuele gronden.
Wat lichamelijke schade en schade aan privé-goederen betreft, zal VEGA niet gehouden zijn tot schadevergoeding indien:

  • niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het verkeer brengen van de goederen aanwezig waren;
  • VEGA, gezien de stand van wetenschap en techniek niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken;
  • in geval de gebreken te wijten zijn aan de conceptie van de zaak waarin de goederen geïncorporeerd worden of aan de instructies van de koper;
  • de schade te wijten is aan fouten van de koper, van de verwonde persoon of van iemand voor wie de verwonde persoon verantwoordelijk is (vb.: foutieve manoeuvres, verkeerde bediening, transformaties uitgevoerd door de koper of derden, enz.);
  • de gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met dwingende voorschriften uitgaande van publieke overheden;
  • indien de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of aan een onderhoud dat in strijd is met het onderhoudsboekje of de onderhoudsvoorschriften opgesteld door de fabrikant;
  • indien de schade te wijten is aan de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende derde.

12.5. De koper zal VEGA vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van schade die bepaald is in punt 12.4.
Indien het gaat om een fabricatie volgens een plan door de koper geleverd, zal de waarborg in elk geval beperkt blijven tot een strikte uitvoering van de stukken volgens de aanduiding van deze
plannen.

13 - MONTAGE EN SERVICE

13.1. Montage maakt nooit deel uit van de overeenkomst.

13.2. De koper moet op zijn kosten alle bijstand, materiaal en materie die voor de montage nodig zijn ter beschikking stellen.

13.3. De onderhavige algemene voorwaarden hebben betrekking op de levering van het materieel; de voorwaarden met betrekking tot de levering van service worden beschreven in aanvullende bepalingen.

14 - BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN

14.1. Als bevrijdende omstandigheden gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen : arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, zoals brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, indien deze overige omstandigheden zich voordoen buiten de wil van partijen.

14.2. De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

14.3. Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van VEGA als van de koper.

15 - TOEPASBARE WET

De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij de partijen er anders over beslist hebben.

16 - BEVOEGDE RECHTBANKEN

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van BRUSSEL alleen bevoegd.

17 – AANBESTEDING & AANVAARDINGSPLICHT VOOR PROFESSIONELE ELEK(ON)ISCHE APPARATEN

Voor de uitvoering van de aanvaardinsplicht voor professionele elektronische apparaten is VEGA toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking en dit zowel van de professionele apparaten die het voorwerp uitmaken van deze (bestelbon/factuur) wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden.
Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPBEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be).
Indien gewenst, kan VEGA de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.


Downloads

Download PDF NL