Sluiten
email public shopping_cart 0
Selecteer winkelwagen

Er bevinden zich al producten in de winkelwagen van uw gebruikersaccount. Welke winkelwagen wilt u bewaren?

Informatie over gegevensbescherming wanneer u contact met ons opneemt

1. Algemeen

In deze privacyverklaring informeren wij, VEGA Grieshaber KG, (hierna 'wij, we') u over de verwerking van persoonsgegevens die u ons in het kader van een contactopname of transactie meegedeeld hebt.

'Persoonsgegevens' in de zin van deze verklaring zijn alle gegevens die op een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon betrekking hebben, dus bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

2. Verantwoordelijke in de zin van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Duitsland

E-mail: info.de@vega.com

3. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via datenschutz@vega.com of ons bovenvermeld postadres met de toevoeging 't.a.v. functionaris voor gegevensbescherming'.

4. Uw rechten als betrokkene

(1) Volgens de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming hebt u krachtens de desbetreffende wettelijke voorwaarden met betrekking tot uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • recht op informatie,
 • recht op rectificatie of wissing,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid,
 • het recht om evt. gegeven toestemmingen voor de toekomst te herroepen.

Voor de naleving van deze rechten ontstaan voor u geen kosten.

(2) U kunt zich bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming wenden.

5. Wettelijke basis voor de verzameling en het gebruik van gegevens

(1) We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen, als we daartoe op basis van een wettelijke bepaling of een door u gegeven toestemming gerechtigd zijn. 

(2) Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens, nodig voor de uitvoering van overeenkomsten, is art. 6 al. 1 zin 1 lit. b AVG. Als we persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting verwerken, is dit krachtens art. 6 al. 1 zin 1 lit. c AVG toegestaan. Als we gegevens verwerken voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of derden en het hoger belang van de betrokkene hieraan geen afbreuk doet, is dit krachtens art. 6 al. 1 zin 1 lit. f AVG toegestaan. We vermelden hierna bij de afzonderlijke toepassingen de relevante rechtsgronden.

(3) De toelaatbaarheid van het gegevensgebruik op basis van gegeven toestemming blijkt uit art. 6 al. 1 zin 1 lit. a en art. 7 AVG.

6. Verwerking van persoonsgegevens bij de contactopname als geïnteresseerde partij of klant

(1) Betreffende gegevens

Als u in onze producten geïnteresseerd bent en schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk contact met ons opneemt, verzamelen we de hieronder vermelde gegevens en eventueel ook persoonsgegevens.

 • Naam
 • Bedrijfsadres
 • Contactgegevens
 • Functie in het bedrijf
 • Producten en thema's waarin u geïnteresseerd bent
 • Eisen aan onze producten die voor u belangrijk zijn

De doelstelling van de gegevensverwerking bestaat erin, uw eisen te leren kennen, om u passende producten en diensten te kunnen aanbieden.

(2) Rechtsgrond voor de bovengenoemde verwerkingen is art. 6 al. 1 zin 1 lit. f AVG. 

(3) Onze gerechtvaardigde belangen daarbij zijn, u als klant te winnen en een duurzame zakelijke relatie op te bouwen.

(4) Indien op basis van een dergelijke contactopname onderhandelingen over een opdracht of bestelling gevoerd of contracten afgesloten en uitgevoerd worden, verwerken we evt. op basis van de contactopname verzamelde persoonsgegevens voor deze doeleinden. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 al. 1 zin 1 lit. b AVG.

(5) Bovendien zullen we het postadres van uw onderneming en de naam van een evt. vermelde contactpersoon die naar aanleiding van een contactopname meegedeeld werden evt. ook gebruiken, om u interessante informatie over de door ons aangeboden producten en diensten per post toe te sturen. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 al. 1 zin 1 lit. f AVG. Voor dergelijke reclame per post is er volgens de wet (art. 7 UWG – Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, de Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie) geen voorafgaande toestemming nodig. U kunt altijd bezwaar maken tegen de toezending met werking voor de toekomst (vgl. ook cijfer 13 al. (2) van deze privacyverklaring).

7. Ontvangers van de persoonsgegevens

We gebruiken uw gegevens alleen intern en geven ze slechts aan andere bedrijven door, als we ze met de uitvoering van een opdracht belasten, bijvoorbeeld de levering van zendingen of in het kader van de kredietwaardigheidscontrole bij een verkoopopdracht of de levering van producten. 
 
8. Herroeping van gegeven toestemming en bezwaar tegen gegevensverwerking

(1) Indien u toestemming voor de verwerking van uw gegevens gegeven hebt, kunt u die altijd met werking voor de toekomst herroepen.

(2) Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op een wettelijk voorgeschreven belangenafweging gebaseerd is (bijv. art. 6 al. 1 zin 1 lit. f AVG), kunt u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar maken. Bezwaar is in het bijzonder altijd mogelijk met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame en gegevensanalyse, of ook als de verwerking voor de uitvoering van een contract of de terbeschikkingstelling van een door u gewenste bijzondere dienst of aanbieding niet noodzakelijk is.

(3) U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info.de@vega.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die u onder Colofon vindt. Vermeld daarbij waartegen u bezwaar maakt.

9. Duur van de verwerking 

We wissen de gegevens nadat de opslag voor het vermelde verwerkingsdoel niet langer noodzakelijk is. Indien een wissing afbreuk doet aan wettelijke bewaringsverplichtingen of indien we de gegevens voor het instellen of afweren van rechtsvorderingen of voor de naleving van wettelijke verplichtingen nodig hebben, wordt het gebruik overeenkomstig beperkt.

VEGA Grieshaber KG
Stand: 17-5-2018

Opmerkingen over gegevensbescherming bij het gebruik van de website

Sluiten