Sluiten
email public shopping_cart 0
Selecteer winkelwagen

Er bevinden zich al producten in de winkelwagen van uw gebruikersaccount. Welke winkelwagen wilt u bewaren?

Privacyverklaring

1. Algemeen

In deze privacyverklaring informeren wij, VEGA Grieshaber KG, (hierna 'wij' of 'we') u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website *.vega.com (hierna: 'Website'). 

'Persoonsgegevens in de zin van deze verklaring zijn alle gegevens die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

2. Verantwoordelijke in de zin van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Duitsland

E-Mail: info.de@vega.com

3. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via datenschutz@vega.com of via bovenvermeld postadres met de toevoeging 't.a.v. functionaris voor gegevensbescherming'.

4. Wettelijke basis voor de verzameling en het gebruik van gegevens

(1) Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als we daartoe op grond van wettelijke bepalingen of door u gegeven toestemming gerechtigd zijn. 

(2) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de noodzakelijke uitvoering van overeenkomsten door onze onderaannemer is art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG; indien daarbij persoonsgegevens van derden (bijvoorbeeld door contactpersonen van onze onderaannemer) verwerkt worden, is de rechtsgrondslag hiervoor art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG (bescherming gerechtvaardigde belangen). Wanneer wij op basis van een wettelijke verplichting persoonsgegevens verwerken, is dit krachtens art. 6 lid 1 zin 1 sub c AVG toegestaan. Wanneer wij voor de behartiging van de rechtmatige belangen van onze onderneming of derden gegevens verwerken en wanneer dit geen afbreuk doet aan de belangen van de betrokkene, is dit krachtens art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG toegestaan. We vermelden hierna bij de afzonderlijke toepassingen de relevante rechtsgrondslag.

(3) Bij de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming vormt deze toestemming krachtens art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG de rechtsgrondslag; u kunt te allen tijde met onmiddellijke ingang de aan ons verstrekte toestemming herroepen.

5. Het verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

(1) Betreffende gegevens

Als u onze website alleen bezoekt om u over de inhoud te informeren, verzamelen we de hierna vermelde mogelijk persoonlijke informatie die uw browser aan onze server doorgeeft:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid verzonden informatie
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor de weergave van de website en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. 

(2) Gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, worden er cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die aan de door u gebruikte browser worden toegewezen en op uw harde schijf worden opgeslagen en waardoor we bepaalde informatie krijgen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld sommige of alle cookies weigeren. Dit kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van de website kunt gebruiken.

De gebruikte cookies en de nadere beschrijving van hun functie en looptijd vindt u hier.

(3) Web Storage

Onze website gebruikt daarnaast Web Storage-technologie (ook wel DOM Storage-technologie genoemd). Nadere informatie daarover vindt u hier.

(4) De rechtsgrondslag voor de hierna genoemde verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG 

6. Verwerking van persoonsgegevens bij contact via ons contactformulier op de website en evt. bij het onderhandelen over en het afsluiten van contracten. 

(1) Wanneer u bij vragen via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, bewaren en gebruiken we de door u verstrekte persoonsgegevens (zoals e-mailadres en evt. ook naam, telefoonnummer of adres van de opgegeven contactpersoon) om uw vragen te beantwoorden. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. 

(2) Indien op basis van een dergelijk contact over een opdracht of bestelling wordt onderhandeld en/of overeenkomsten worden afgesloten en uitgevoerd, verwerken wij evt. voor deze doeleinden de persoonsgegevens die bij de contactopname zijn verzameld. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG en art. 6 lid 1 S. 1 sub f AVG.

(3) Daarnaast zullen wij het bij de contactopname verstrekte postadres van uw onderneming en evt. de naam van een vermelde contactpersoon ook gebruiken om u per post relevante informatie over de door ons aangeboden producten en diensten toe te sturen. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Voor dergelijke reclame per post is volgens de Duitse wet (art. 7 UWG, Wet inzake oneerlijke concurrentie) geen voorafgaande toestemming nodig. U kunt te allen tijde met onmiddellijke ingang bezwaar indienen tegen de toezending (zie ook nummer 12 lid (2) van deze privacyverklaring).

 

7. E-mail-nieuwsbrief

(1) Indien wij aanbieden om u via e-mail nieuwsbrieven toe te zenden, ontvangt u die als u ons daarvoor via het hiervoor bestemde invoerveld uw toestemming geeft. In de nieuwsbrief krijgt u de relevante informatie over de producten en diensten die we aanbieden.

(2) Voor instemming met de toezending van nieuwsbrieven gebruiken we de double-opt-inprocedure. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen, waarin we u vragen om te bevestigen dat u voor de toezending van de nieuwsbrief toestemming hebt gegeven. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, zullen wij de gegevens wissen die u naar aanleiding van de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt, voor zover u ons deze gegevens niet ook voor andere doelstellingen hebt gegeven (zoals voor het opnemen van contact ter beantwoording van vragen of in het kader van uit te voeren overeenkomsten) en we de gegevens voor deze andere doeleinden mogen gebruiken. Daarnaast bewaren wij uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging als bewijs van uw aanmelding en om evt. misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen onderzoeken.

(3) Voor toezending van de nieuwsbrief is alleen de vermelding van uw e-mailadres vereist. De afzonderlijke vermelding van uw naam is vrijwillig en dient alleen om u in de nieuwsbrief persoonlijk aan te spreken.

(4) Na uw bevestiging slaan wij uw e-mail adres op voor toezending van de nieuwsbrieven

(5) U kunt uw toestemming voor toezending van de nieuwsbrief te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden, bijvoorbeeld door te klikken op de hiervoor bestemde links in de nieuwsbrief, door een e-mail te sturen naar info.de@vega.com of door een bericht te sturen naar de in ons colofon vermelde contactgegevens.

8. Online sollicitaties via onze website

(1) Indien wij via onze website online sollicitaties mogelijk maken, verwerken we de daar vermelde persoonsgegevens uitsluitend voor de behandeling van de sollicitatie en in het kader van een sollicitatieprocedure, en evt. ook voor andere volgens ons geschikte functies dan de in de vacature genoemde functie die met de opgegeven kwalificaties overeenkomen. 

(2) Wij kunnen uitsluitend online sollicitaties in behandeling nemen waarvan de verplichte velden in het invoerscherm zijn ingevuld. Verdere informatie wordt vrijwillig verstrekt. Het vermelden van bepaalde persoonsgegevens, zoals ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond of over gezondheid, zwangerschap of seksueel gedrag, is niet toegestaan en deze worden niet door ons verwerkt.

(3) Alleen personen die in het kader van hun functie bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn, hebben toegang tot de persoonsgegevens van sollicitanten. Wij behandelen uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk.

(4) Indien een online sollicitatie niet succesvol is, zullen wij de persoonsgegevens maximaal twee jaar bewaren om deze bij toekomstige vacatures te kunnen raadplegen, indien u na een afwijzing hiervoor afzonderlijk uw uitdrukkelijke en te allen tijde herroepbare toestemming hebt gegeven. 

(5) U kunt te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar indienen. Als u bezwaar maakt, verwijderen wij alle bij de online sollicitatie meegedeelde gegevens.

(6) Rechtsgrondslag voor de hierboven beschreven verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten zijn art. 6 lid 1 zin 1 sub f en art. 88 AVG en § 26 BDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming).

9. Andere functies en aanbiedingen op onze website (zoals myVEGA)

Naast de hierboven vermelde mogelijkheden om onze website te gebruiken, bieden wij evt. aanvullende diensten of prestaties aan, zoals het gepersonaliseerde informatieplatform myVEGA. Daarvoor moet u evt. bepaalde andere persoonsgegevens doorgeven die we voor het leveren van de desbetreffende dienst gebruiken en waarop de eerder vermelde bepalingen over gegevensverwerking eveneens van toepassing zijn. Voor de diensten en prestaties gelden evt. bijzondere gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen.

10. Webanalysediensten


Voor de analyse van het gebruik van onze website gebruiken we met art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG als rechtsgrondslag de volgende webanalysediensten en geven daarvoor de volgende informatie:

(1) Google Analytics

(a) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De via een cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de websitebeheerder gebruikt Google deze gegevens om het gebruik van de website te analyseren, om rapportages over de activiteit op de website te genereren en om andere aan het website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan de websitebeheerder te leveren.

(b) Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(c) U kunt het opslaan van cookies via een hiervoor bestemde instelling van uw browsersoftware voorkomen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de verwerking van gegevens die door een cookie worden gegenereerd over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door via de volgende link een browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

(d) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()'. Daardoor worden IP-adressen in ingekorte vorm verwerkt. Op die manier kunnen ze niet herleid worden tot een bepaald persoon. Indien de via u verzamelde gegevens herleid kunnen worden tot een persoon, worden deze onmiddellijk uitgesloten, waardoor de persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd.

(e) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en voortdurend te verbeteren. Met de verzamelde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden verstuurd, heeft Google zich bij het EU-VS-privacyschild aangemeld, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

(f) Informatie van de externe leverancier: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, samenvatting van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html en van de gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

(g) Deze website gebruikt Google Analytics tevens voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen, die via een User-ID wordt uitgevoerd. U kunt in uw klantaccount bij 'Mijn gegevens', 'Persoonlijke gegevens' de apparaatoverstijgende analyse van uw gebruik deactiveren.

(2) Google Ads en Google Conversion Tracking

(a) Deze website maakt mogelijk gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google').

(b) In het kader van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversietracking. Als u op een door Google getoonde advertentie klikt, wordt er een cookie voor conversietracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies zijn 30 dagen actief en dienen niet om de gebruiker te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website gebruikt en het cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

(c) Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van Adwords-klanten getraceerd worden. De via conversiecookies ontvangen gegevens dienen om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die zich voor conversietracking aangemeld hebben. De klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien dat op hun advertenties heeft geklikt en dat naar een website met een conversietrackingtag is doorgestuurd. Ze ontvangen niettemin geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u deze functie uitschakelen door het cookie van Google-conversietracking via uw internetbrowser bij gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen.

(d) Het opslaan van 'conversiecookies' is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zijn internetaanbod en advertenties te optimaliseren.

(e) Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

(f) U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat u uitsluitend per geval toestemming geeft voor cookies of dat u het plaatsen van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen weigert en dat cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden verwijderd. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

(3) Google Ads Remarketing

(a) We maken gebruik van de remarketingfunctie in Google Ads. Met de remarketingfunctie kunnen wij gebruikers van onze website op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (in de zoekmachine van Google en op YouTube zijn dit ‘Google Ads’ of op andere websites) op basis van hun interesses advertenties aanbieden. Hiertoe wordt de interactie van de gebruiker met onze website geanalyseerd, zoals voor welke aanbiedingen de gebruiker belangstelling heeft, om de gebruiker ook na het bezoek aan onze website op andere websites gerichte advertenties te kunnen laten zien. Daarvoor slaat Google cookies op op de eindapparaten van de gebruiker waarmee bepaalde diensten van Google of websites binnen het Google-displaynetwerk worden bezocht. Via deze cookies worden de bezoeken van deze gebruiker vastgelegd. De cookies dienen voor de eenduidige identificatie van een webbrowser op een bepaald eindapparaat en niet om een persoon te identificeren

(b) Nadere informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

(c) U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat u uitsluitend per geval toestemming geeft voor cookies of dat u het plaatsen van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen weigert en dat cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden verwijderd. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

(4) Google Tag Manager

(a) Deze website gebruikt als onderdeel van Google AdWords en Google Conversion Tracking de Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags via een interface kunnen beheren. De tool zelf (die de tags implementeert) is een cookieloos domein dat geen persoonsgegevens opslaat. De tool zorgt voor de activering van andere tags die op hun beurt onder bepaalde omstandigheden gegevens verzamelen. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor Google Tag Manager. Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering wordt doorgevoerd, blijft deze in stand voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

(b) Nadere informatie over Google Tag Manger vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

(5) LinkedIn Insights Tag

(a) Op onze website maken wij gebruik van de zogeheten conversietracking via LinkedIn Insights Tag, een tool van LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Voor dit doel is LinkedIn Insight Tag in onze website geïntegreerd en wordt er door LinkedIn op uw eindapparaat een cookie geplaatst. Hierdoor ontvangt LinkedIn informatie dat u onze websites hebt bezocht, waarbij ook uw IP-adres wordt verzameld. Daarnaast worden er timestamps en events als opgevraagde pagina's opgeslagen. Hierdoor kunnen we een statistische analyse maken van het gebruik van onze website om die voortdurend te optimaliseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien via welke LinkedIn-advertenties of via welke interactie op LinkedIn u op onze website terecht bent gekomen. Hierdoor kunnen we gerichter adverteren.

(b) Nadere informatie over conversietracking vindt u op https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht

(c) Houd er rekening mee dat de gegevens door LinkedIn kunnen worden opgeslagen en verwerkt, zodat er een koppeling met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en LinkedIn de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken. Meer informatie hierover vind u in het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

(d) U kunt het analyseren van uw gebruiksgedrag door LinkedIn en de weergave van op interesses gebaseerde aanbevelingen uitschakelen via https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

(6) Sitecore en Sitecore Analytics

(a) Voor het analyseren van de website maken we gebruik van Sitecore Analytics. Deze software analyseert uitsluitend servergegevens. Deze gegevens komen overeen met sectie 5 ‘Het verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van de website’.

(b) Met de verzamelde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker relevanter maken. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.

(c) Voor deze evaluatie worden uitsluitend servergegevens gebruikt. Hieronder vallen onder in sectie 5 ‘Het verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van de website’ genoemde gegevens. De op deze wijze verzamelde gegevens slaan wij uitsluitend op een server in Duitsland op.

(7) Analysediensten van Baidu Analytics

(a) Wij gebruiken Baidu Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Met behulp van cookies die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen, genereert Baidu Analytics statistische en andere informatie over het gebruik van de website. De met betrekking tot onze website verzamelde gegevens worden gebruikt om rapportages over het gebruik van onze website op te stellen die door Baidu worden opgeslagen. Indien bovengenoemde gegevens voor andere dan de vermelde doeleinden worden gebruikt, is uw voorafgaande toestemming vereist.

(b) We hebben veiligheidsmaatregelen genomen om ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. U dient echter ook te bevestigen dat we de uitwisseling van gegevens via elektronische communicatiemiddelen door derden, waaronder internet, niet kunnen controleren. Daarom zijn wij in geen geval aansprakelijk voor inbreuken op de beveiliging of voor ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van dergelijke gegevens die door een externe partij op internet worden veroorzaakt. U kunt uw browser zo instellen dat cookies en Baidu Analytics worden geweigerd, maar hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal profiteren van de diensten van de website.

 

11. Insluiten van YouTube-videos 

(1) We hebben in ons online aanbod YouTube-video's ingesloten, die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en vanaf onze website direct kunnen worden afgespeeld. Deze video's zijn allemaal opgenomen in de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus', d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden de in paragraaf 2 vermelde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

(2) Door uw bezoek aan de website wordt YouTube geïnformeerd dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de gegevens die onder nummer 3 van deze sectie vermeld worden, doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het bestaan van een gebruikersaccount voor YouTube waarmee u eventueel ingelogd bent. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u voor de activering van de button uitloggen. YouTube bewaart uw gegevens als gebruiksprofielen en gebruikt ze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde weergave van zijn website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor gerichte advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U kunt bezwaar maken tegen het samenstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van het bezwaarrecht tot YouTube moet wenden.

(3) Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en de verwerking van gegevens door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is aan het EU-VS-privacyschild onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(4) Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.

12. Intrekking van gegeven toestemming en bezwaar tegen gegevensverwerking

(1) Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u die te allen tijde voor de toekomst herroepen.

(2) Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op een wettelijk voorgeschreven belangenafweging is gebaseerd (bijv. art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG), kunt u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar indienen. Bezwaar is met name te allen tijde mogelijk met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame en gegevensanalyse en indien verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of voor het beschikbaar stellen van een bepaalde door u gewenste dienst of aanbieding.

(3) U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info.de@vega.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het colofon staan vermeld. Vermeld daarbij waartegen u bezwaar maakt.

13. Duur van de verwerking 

Wij wissen de gegevens als het niet langer noodzakelijk is om deze voor het vermelde verwerkingsdoel op te slaan. Indien verwijdering in strijd is met wettelijke bewaringsverplichtingen of indien we de gegevens voor de uitoefening of de verdediging van rechten of voor de naleving van wettelijke verplichtingen nodig hebben, wordt het gebruik overeenkomstig beperkt.

 

15. Uw rechten als betrokkene

(1) Volgens de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming hebt u uit hoofde van deze wettelijke voorwaarden de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op rectificatie of verwijdering,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op gegevensportabiliteit,
 • het recht om evt. gegeven toestemming met onmiddellijke ingang te herroepen.

Aan de naleving van deze rechten zijn voor u geen kosten verbonden.

(2) Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming wenden.

 

VEGA Grieshaber KG
Per: 11-02-2022